Izindlu zeRDP ezakhiwa ngo1999 eMthatha azikagqitywa

0

Ezinye zadilizwa zaza zakhiwa ngokutsha, kodwa uninzi lwazo lwalungekho semgangathweni

Emva kweminyaka engamashumi amabini anesine, malunga newaka lezindlu zomxhaso eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni azikagqitywa.
OoKhetshe bayaphanda ngoku

Ngokweengxelo zeGroundUp, ngo-1999, abahlali basematyotyombeni eMeyden Farm banikwa izindlu zenkxaso. Inkokeli yasekuhlaleni uQaqamba Hlupheka uthi izindlu zabo ezintsha bezingekho ntle ncam – ikhonkrithi ibikrazukile, uphahla beluvuza, kwaye ezinye iindonga zinemingxuma.

Ngo-2019, iSebe lokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni lanikezela ngethenda kuCross Border Development Consultants ukuba kulungiswe zonke izindlu ezingama-969. NgokukaHlupheka, le nto ibijonge ukuba ibeyinkontileka yeminyaka emithathu.

Kodwa inkampani ayiwugqibanga umsebenzi iminyaka emva kwalo mhla wokugqibela. Kwezi zindlu zingama-969, ezingaphezu kwe-100 kuye kwafuneka zidilizwe.

Ukuqalisa kocwangciso, abantu bafudukela kwizindlu zeethayile zokwexeshana ezikufutshane, kodwa inkoliso yabahlali iye yabuyela kwizindlu zayo ezingakhiwanga kakuhle.

“Kunyaka ophelileyo basebenze ukusuka kweyeDwarha ukuya kweyoMnga. Babuyile ngoJanuwari basebenza iiveki ezimbalwa,” utshilo uHlupheka.

I-Cross Border iphinda yakha izindlu ezimalunga ne-100 ngaphambi kokuba ishiye ngokupheleleyo indawo ngo-Matshi 2023. Abahlali bathi kwezi, zi-30 kuphela ezakhiwe ngokufanelekileyo. Amakhaya amaninzi anikwe izindlu ezingekho mgangathweni.

Isithethi sooKhetshe eMpuma Koloni uYolisa Mgolodela ungqinile ukuba iiHawks ziza kuphanda, kodwa zisandula kufumana idokethi.

ISIBHENGEZO

Ummeli wabathengi beCross Border Development Consultants, uDerek Schickerling, uthe uya kuphendula imibuzo xa sele ethethe nomxhasi. Uyekile nokubamba iicalls zethu.

IGroundUp izamile ukusukela ngoSeptemba ukufumana impendulo kwizithethi zeSebe lokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni uPhiwokuhle Soga noSiyabonga Mdodi. Bayekile ukuthatha iminxeba yethu nangona imiyalezo ye-WhatsApp iphawulwe ngombala oluhlaza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE