Umfundi webanga leshumi elinanye ubanjelwe ukuphatha umpu esikolweni

0

Umfundi webanga leshumi elinanye ubanjwe ngoLwesihlanu emva kokufunyanwa ephethe umpu esikolweni.

Isithethi sezoMthetho uWayne Dyason uthi umfundi oneminyaka eli-17 ubudala, ofunda kwisikolo samabanga aphakamileyo eNyanga, ubekwe ityala lokuba nompu ongekho mthethweni esikolweni.

Unogada wesikolo osebenza kwesi sikolo wayesemsebenzini ngethuba umfundi oyindoda eziswe eofisini yakhe ngoko nangoko waqalisa ukubaleka xa embona.

“Wamleqa emabaleni esikolo wambona engena kwigumbi lokufundela etshintshisa ngeebhegi,” utshilo uDyason.

Uthi xa umfundi ejamelene nesizathu sokubaleka kwakhe, le nkwenkwana yathi ibhegi ayiwisayo ayiyoyakhe.

Unogada wesikolo uye wavula ibhegi wafumana umpu oyi-38 Special Taurus revolver nemijikelo emibini engxoweni.

UDyason uthi abazali bale nkwenkwana babiziwe waze wasiwa eNyanga SAPS apho wabekwa ityala.

Itshantliziyo lezemfundo nokwangumseki weParents for Equal Education SA (PEESA), uVanessa le Roux, uthi ukubanjwa sesinye isibonakaliso sokuba umsebenzi wesiseko kufuneka wenziwe ezikolweni.

Ubongoza iSebe leMfundo leNtshona Koloni ukuba liphucule ukhuseleko kwizikolo ezisesichengeni sobugebenga, nanjengoko ukungabikho kokhuseleko kuyenza ibe yindawo yokuzimela izixhobo ezingekho mthethweni.

“Okwesibini nathi siyakhawuleza ukohlwaya, kodwa asikhe sifike emnothweni wengxaki siyilungise. Kutheni singahlali phantsi naba bantwana sibone ukuba abangomaxhoba na olwaphulo mthetho nabo,” wongeze watsho uLe Roux.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE