Umfundi usweleke emva kokuba utitshala amtshise ngomlilo njengesohlwayo

0

Kusweleke umfundi waseMpuma Koloni emva kokuba utishala ’emtshise ngomlilo’ njengesohlwayo

Kwisehlo esimasikizi esigungqise uluntu lwaseMpuma Koloni, umfundi osemtsha uAnam Sishuba ubhubhe kabuhlungu kwiveki ephelileyo ngenxa yokutsha ngokumasikizi. Kutyholwa ukuba utitshala wakhe wamfaka emlilweni njengesohlwayo ngenxa yesityholo sokuba inkukhu.

Ukufa kwakhe kusisiphumo sesohlwayo esibi esisinikwe ngumfundisi-ntsapho wakhe.

Olu sapho lusentlungwini, alufuni ubulungisa kuphela kodwa luthi lujongene nentlungu enkulu, inkohlakalo kamfundisi-ntsapho eyakhokelela ekubulaweni kwakhe. Ukukhangela kwabo ubulungisa kuba buhlungu ngakumbi emva kwesi sityhilelo esitsha, sigxininisa imfuneko engxamisekileyo yokuhlolwa ngokucokisekileyo kweziganeko ezenzekayo.

Umphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uFundile Gade, ovakalise inkxalabo enkulu ngesi sehlo.

Njengoko uluntu luzilela ilahleko yakhe, kukho ikhwelo elikhulayo lokwenziwa kwezinto elubala, ukuphendula, kunye nohlaziyo phakathi kwenkqubo yezemfundo. Iinkcukacha ezothusayo zale ntlekele zisebenza njengesikhumbuzo esicacileyo soxanduva oluthweswe ootitshala kunye noxanduva lokudala iindawo ezikhuselekileyo nezikhulisa abafundi.

Ityala elizayo aliyi kumisela kuphela ikamva likatitshala otyholwayo kodwa liya kuba negalelo ekuxonxeni intetho ngentlalo-ntle yabafundi kunye neendlela ezikhoyo zokuthintela ezo ziganeko zoyikekayo. Ukufa kwakhe kusisikhumbuzo esilusizi sokuba wonke umntwana ufanelwe yindawo yokufunda ekhululekileyo kuloyiko nogonyamelo.

Umthombo: News24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE