Umphakathi wakwaHlabisa uncome iMeya uMdaka ngokuxazulula inkinga yamanzi

0

Umphakathi wase Big 5 Hlabisa uncome ukusebenza kanzima kweMeya yomasipala wesifunda Umkhanyakude uCllr S Mdaka ngokuletha osonkontileka abathathu abazoxazulula inkinga yamanzi.


U-Ward 12 ulungisa udaba lwe-borehole enkanjini nezinye izindawo ezinezinkinga zamanzi.

Lapha iMeya ibizokwethula uhlelo oludidiyelwe lwentuthuko okuyi-IDP

UMagezane umangaze abaningi ngesikhathi echaza ngohlelo abanalo lokuthuthukisa amanzi ewadi newadi.

IMeya ikubeke kwacaca ukuthi uhlelo lokudonsa amanzi eJozini olubizwa ngeMandlakazi Scheme lusezandleni zikaNgqongqoshe uSenzo Mchunu futhi luzohlomulisa iningi lakwaHlabisa.

Usodolobha ube esethula usonkontileka ozolungisa imigodi emikhulu engajula ngamamitha angu-250 aphinde alungise nezinto zokuhlanza amanzi.
kusuka kuWadi 1 kuya kuWadi 4 okubalwa uMnqobokazi, Nibela, Mduku.

UWadi 6, 7 no-8
Kwethulwe usonkontileka ozolungisa ithange lamanzi lomphakathi waseMdletsheni, ikakhulukazi lamawadi ashiwo ngenhla. Ingqalasizinda eyonakele izolungiswa ukuze umphakathi uthole amanzi ngendlela.

EMdlesheni kuzolungiswa ithangi lensimbi elizohlomulisa iMansiya kanti nezibaya kwethulwe nosonkontileka ozoqhuba umsebenzi.

Ku-Ward 14 umsebenzi wokulungisa isiphethu esizokhiqiza amanzi naku-Ward 11 usaqhubeka ngemuva kokuma ngenxa yokulimala komnikazi wenkampani kodwa umsebenzi usaqhubeka.

U-Ward 12 ulungisa udaba lwe-borehole enkanjini nezinye izindawo ezinezinkinga zamanzi.

Ziningi izinhlelo ezizovuselelwa okubalwa kuzo iHlambanyathi Scheme noMzondi Scheme.

IMeya ithe ziningi izinhlelo zokususa amanzi ku-Ward 1 ziyiswe ku-Ward 14 ezinye akazichazanga kabanzi kodwa zikhona futhi zizosiza umphakathi.

Imeya ithe icela abathole umsebenzi basheshe ngoba uma bethatha kancane bazobaxosha.

Iminyango kahulumeni okuhlanganisa uMnyango wezoLimo kanye neMhlosinga Development Agency.

Bekukhona uNdunankulu wesizwe obephelezelwa amakhosi esizwe sakwaMdletshe obemele ubukhosi, iphini lemeya yomkhandlu uCllr T Sibiya, uCllr S Mkhombo obenguSomlomo eshayela kahle uhlelo, indunankulu. obehola amakhansela aseMkhanyakude, amakhansela akwaHlabisa emkhandlwini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE