Ngomhla zingu-28 kuLwezi-2023, iMeya kaMasipala weNkosi uMtubatuba uMnuz Mxolisi Mthethwa ihlangane nomphakathi waseMfekayi kuWadi 21 esigodini sakwaMazala uzokwethula usonkontileka ozofaka ugesi.

Abantu bakwaMazala babonge uNyambose bathi besebelahlekelwe yithemba ngoba umsebenzi wawuqale eminyakeni edlule wabuye wama futhi umphakathi awuziswanga ngezizathu zokumiswa komsebenzi.

Wafika uNyambose wabeka isixazululo phambi komphakathi.

“Lo msebenzi esisazoqhubeka nawo kuWadi 10 ngeke sigxile ezinkingeni ezenzekayo nokuthi ngobani inqobo nje uma sizoletha isixazululo, silethe lapha usonkontileka ozoqhubeka nokufakwa kukagesi. Sike sahlala naye phansi simcela ukuthi asheshise umsebenzi ngoba abantu balapha bakhale kakhulu, siyethemba ukuthi kuzoshesha sibuye sizokhanyisa,” kusho uNyambose.

UKhansela P Mthiyane ubonge umphakathi wakuWadi 21 ngokuholwa wubuholi bukaNyambose obuthe uma buhlangabezana nenkinga bangagxila enkingeni kodwa baqhamuka nesixazululo.

IMeya ibihambisana neKhansela leWadi, uSomlomo woMkhandlu,uMphathi kaMaspala, uMqondisi womnyango obhekele ingqalasizinda kanye noKhansela Mthimkhulu.

UMhlonishwa uMthethwa ubatshele ukuthi bazoqinisekisa ukuthi wonke umphakathi uyazithola izidingo zawo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE