IVodacom Group isimemezele ukuthi umqondisi wayo ozimele ongeyona ingxenye yesigungu esiphezulu uDavid Brown udlule emhlabeni mhla ziyi-19 kuJuni 2022. UBrown ubebuye abe ngusihlalo weNortham Platinum.

“UDavid wayehlonishwa kakhulu futhi ehlonishwa kakhulu amalungu ebhodi akanye naye. Esikhathini esingaphezu kweminyaka eyishumi, uDavid waba neqhaza elikhulu ebhodini, esebenzela uVodacom ngesilinganiso esihle nangesinqumo esiphusile. Ubuholi bakhe bushiya uphawu olungasuki eqenjini leVodacom futhi izeluleko zakhe ezinhle nezeluleko ezihlakaniphile zizophuthelwa kakhulu,” kusho isitatimende sakwaVodacom ku-website yabo.

Isikhulu seVodacom Group uShameel Joosub sithi: “UDavid ubeyilungu elibalulekile lomndeni wakwaVodacom, obehlonishwa kakhulu yibo bonke abebemazi. Siphatheke kabi kakhulu ngezindaba zokudlula emhlabeni kwakhe futhi sifisa ukubonga umthelela obalulekile kanye nefa alishiye kwaVodacom njengozakwabo othandekayo nomngane. Ngingathanda futhi ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaDavid.”

UBrown wajoyina ibhodi ngoJanuwari 2012 futhi wasebenza njengosihlalo weKomidi Lokucwaningwa Kwamabhuku, Ubungozi kanye Nokuthobelana kusukela ngoJulayi 2013. Waqokwa njengomqondisi ozimele oholayo ngoJulayi 2020 futhi waba yilungu leKomidi Lemiholo.

Usihlalo, egameni lebhodi, abaphathi kanye nabasebenzi udlulisa ukuzwelana nokuzwelana nomndeni kaDavid ngalesi sikhathi esinzima.

UKhumo Shuenyane uzongena esikhundleni sokuba ngumqondisi ozimele. U-Clive Thomson uzongena esikhundleni sokuba usihlalo weKomidi Lokucwaningwa Kwamabhuku, Ubungozi kanye Nokuthobelana futhi abe yilungu leKomidi Lemiholo. Lezi zinguquko zihambisana nesimemezelo esenziwa yinkampani ngomhla zingama-25 kuNovemba 2021 futhi bekulindeleke ukuthi ziqale ukusebenza ngemva kokusula kukaDavid ebhodini ngemva komhlangano omkhulu waminyaka yonke wangomhla ziyi-18 kuJulayi 2022.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *